MP näst största parti i EU-valet! Tack!

788-valvaka

Miljöpartiet blev näst största parti i EU-valet. Vi är dessutom största parti i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala och bland Sveriges unga. Tack!

– Det är helt fantastiskt. Det var vad jag drömde om och det blev så, säger Isabella Lövin till Aftonbladet.

– Vi har verkligen fokuserat på de rätta frågorna [miljöfrågorna], inte bara i valrörelsen utan under hela mandatperioden, säger Isabella Lövin till SVT Agenda.

Miljöpartiets EU-politik
Bilder från valvakan på Mosebacke i Stockholm

Officiellt valresultat: Följ slutliga rösträkningen hos Valmyndigheten
Europeiska valresultat: Sammanräkning på Europaparlamentets webbplats

Bookmark and Share
Publicerat i aktuellt, EU-val 2014 | Lämna en kommentar

Faktakollen: Handelsavtal och fiske

Under utfrågningen av Isabella Lövin i SVT:s toppkandidaterna ställde programledarna frågor om varför Isabella röstat emot handelsavtal med Pakistan och Burma. Isabella kände inte till att hon röstat emot ett frihandelsavtal med Pakistan. Det har sina skäl. Den 13 september 2012 röstade tvärtom Isabella för att underlätta handel med Pakistan, Emergency autonomous trade preferences for Pakistan

Det programledarna syftade på var någonting annat; en omröstning i december 2013 om det s.k. GSP – Generalised Scheme of Preferences. Detta system ger ett antal av världens fattigaste länder fördelaktig tillgång till EU:s marknad genom att dessa länder får exportera många produkter till EU tullfritt.

Det Miljöpartiet och den Gröna partigruppen motsatte sig var inte avtalet med Pakistan i sig, utan proceduren för det här ärendet. EU-kommissionen hade nämligen buntat ihop tio olika länder i ett och samma paket, inklusive Pakistan och Burma. Detta gjorde att parlamentet tvingades till att ta ställning till länder med helt olika förutsättningar i samma omröstning.

Detta var väl värt att slåss emot eftersom det slår hål på den rätt till granskning som Europaparlamentet nyligen har fått i Lissabonfördraget. Det var därför gröna gruppen röstade nej till förslaget. Både Pakistan och Burma fanns med i samma ärende (s.k. delegerad akt).

Parlamentet röstade för övrigt om flera olika resolutioner samtidigt. Miljöpartiet röstade för en resolution som sade att varje land skulle behandlas var för sig, men denna resolution föll.

Handelslättnader för Pakistan
Miljöpartiet har alltså inget emot handelslättnader för Pakistan. Isabella Lövin har tvärtom röstat för minskade tullar för Pakistan i ett tidigare ärende, alltså den resolution som handlar om Pakistan och handel och om att hjälpa Pakistan efter översvämningarna i juli/augusti 2010.

EU-kommissionen presenterade då ett förslag på införande av s.k. brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan. Man skulle ta bort tullar på vissa produktlinjer, framförallt textil (som utgör mer än 70% av Pakistans export). Förslaget hade väldigt stora brister, bland annat gav det inte Pakistan tillräckligt stora möjligheter att skydda sina gryende industrier. Men trots detta valde Isabella Lövin och gröna gruppen att rösta för det här avtalet.

Burma
EU-parlamentet röstade om handelsförmåner för Burma i maj 2013. Gröna partigruppen lade ändringsförslag som gick ut på att man skulle införa en övergångsperiod på 18 månader för att stödja och övervaka de framsteg som görs av myndigheterna vad gäller mänskliga rättigheter, eftersom rapporter från bland annat Human Rights Watch och FN:s övervakningsorgan har visat på fortsatta problem med bland annat tvångsarbete och andra brott mot de mänskliga rättigheterna. Eftersom dessa ändringsförslag föll röstade gröna gruppen i slutomröstningen nej till att ge Burma handelsförmåner.

Huruvida det är viktigt fortsätta hålla trycket uppe på Burmas demokratiutveckling är ett politiskt övervägande och prioritering. Intressant att programledarna i SVT tagit hela frågeställningen och analysen av de båda fallen, närmast ordagrannt återgivna från moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellners blogg. ”Vet du bättre vad som är bra för Burma än vad Aung San Suu Kyui gör”?

Se även Malala-vinkeln i Pakistan-frågan.

Fiskefrågorna

Det finns också anledning att förtydliga ett par saker runt SVT:s frågor om fisk.

2012 beviljades den svenska regeringen ett permanent undantag från gränsvärdet för dioxin i fisk. Inför regeringens beslut om huruvida de skulle ansöka om ett undantag eller ej skrev Livsmedelsverket en rapport i vilken slutsatsen var att det ur ett folkhälsoperspektiv vore bättre att låta EU:s gränsvärde gälla även i Sverige, eftersom kostråden om att begränsa intaget av fet Östersjöfisk inte når fram till befolkningen i tillräckligt hög grad. Denna rapport skickade Sveriges regering dock inte till kommissionen när regeringen ansökte om det permanenta undantaget från gränsvärdena.

Med den nya fiskepolitiken införs ett förbud mot att kasta tillbaka oönskade fångster till havs, ett utkastförbud. SVT frågade om varför fiskare ska behöva behålla oönskad fångst ombord även av arter som kan överleva att bli tillbakakastade. Det är bara det att det klart och tydligt framgår av den nya fiskelagen att så inte är fallet.

Artikel 15 punkt 4b i den nya fiskeförordningen anger att utkastförbudet inte ska gälla för ”Arter för vilka det finns vetenskapliga belägg för en hög överlevnadsgrad, med beaktande av egenskaperna hos red­skapen, fiskemetoderna och ekosystemet.”

Gallo-betänkandet
Programledarna sade att det inte står någonstans att det ska vara tillåtet med fildelning för privat bruk. Men i artikel 2 i denna åsikt från parlamentet icke-lagstiftande Gallo-resolutionen från 2010 slår fast att ”Europaparlamentet erinrar om att det på kulturområdet finns ett undantag från de immateriella rättigheterna, nämligen ”kopiering för privat bruk”.”
Programledarna har valt att tolka innebörden i denna paragraf som att kopiering inte skulle handla om kopiering i den digitala världen, vilket inte är Isabellas tolkning.

Slutligen: Under den gångna mandatperioden har parlamentarikerna röstat på mer än 35 000 ändringsförslag, och antagit mer än 2 500 texter. Sakkunniga parlamentariker har var och en stor kunskap om det man röstar om inom varje ansvarsområde. Den som lagt ner arbete på ha full koll på alla dessa omröstningar istället för att sköta sitt specialområde har mycket sannolikt inte varit en framgångsrik parlamentariker, eftersom det skulle uppta all tid och lite till.

Bookmark and Share
Publicerat i EU-val 2014 | Lämna en kommentar

Vi måste låta kolet ligga!

Idag debatterade Isabella med Christoffer Fjellner om vikten att skapa lagar så att kolen ligger kvar i marken.

Mycket sevärd debatt: här

debatt

 

Bookmark and Share
Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

16 maj är Isabella i sin hemstad Avesta

Avesta

Bookmark and Share
Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Låt kolet ligga – satsa på ett kolfritt EU

Det är oansvarigt att fortsätta med kolkraft, när planeten är hotad. Miljöpartiet föreslår att EU ska sluta med kol och istället satsa på förnybar energi.

låt kolet ligga

Barnens framtid står på spel. Vi som lever nu har en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof.

Nytt läge

Klimatkrisen har gått in i en ny fas. Den nuvarande politiken har inte lyckats sänka de globala utsläppen. FN:s klimatpanel säger nu att det är mycket bråttom, men också att förändringarna som behövs är lättare att genomföra än många tror.

Miljöpartiets nya förslag

Den stora merparten av jordens fossila bränslen måste stanna kvar i marken. Investeringar i fossil energi måste vändas mot förnybart och effektivisering. Vi föreslår därför att EU ska blir kolfritt.

Miljöpartiet vill:

  • skapa en energiunion, alltså en gemensam energipolitik i EU. En sol- och vindunion, istället  för en kol- och stålunion. Medlemsstaterna har idag olika mål med sin energipolitik, vilket leder till  konflikter mellan dem som förespråkar kol och de som förespråkar förnybar energi. Samarbetet om  energipolitiken måste fördjupas .
  • förbjuda allt kol år 2030. Användning av kol i kraftverk förbjuds från år 2030. Investeringar i nya kolkraftverk förbjuds från 2017. Utvinning av skiffergas genom så kallad fracking förbjuds också.
  • styra pensionsfonder från kol och olja till sol och vind. Inom EU har pensionsfonder,  banker och försäkringsbolag för närvarande investerat 1 000 miljarder euro i fossil utvinning och  energiteknik. Reglerna för investeringar behöver ändras så att investeringar flyttas över från fossila  energikällor till förnybar energi och effektivisering, särskilt utanför OECD-länderna.
  • införa en gemensam lägsta skatt på koldioxid. Ett pris på utsläpp av koldioxid behövs för att  minska utsläppen. Handelssystemet med utsläppsrätter behöver kompletteras med en gemensam  miniminivå för koldioxidskatt i medlemsländerna.
  • införa ett klimatpolitiskt ramverk. För att genomföra energiunionen behöver EU ett nytt  ramdirektiv som lagfäster utsläppsminskningar i den takt som enligt vetenskapen krävs för att jordens  temperatur inte ska öka med mer än två grader. Det pågående arbetet med att ta fram klimatmål för 2030 bör sättas in i ett sådant sammanhang.
Bookmark and Share
Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Apropå grisar och deras knorrar

Det är mycket tal om grisar just nu!
Roligt och viktigt!

http://goo.gl/3hlfGV
http://www.sydsvenskan.se/ingen-sektion/djurskydd-kan-radda-manniskoliv/

grisar

Bookmark and Share
Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Örebro 14 maj

örebro

Bookmark and Share
Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar